За архива

Какво съдържа Електронният архив

Електронният архив на Петко Стайнов представя в електронен вид всички обработени материали и документи от Единния регистър на архива на композитора академик Петко Груев Стайнов”, поддържан от фондация “Петко Груев Стайнов”. Единният регистър на архива на Петко Стайнов обхваща материали и документи от няколко архивни фонда (БАН - фондове №№ 1, 16 и 151; Исторически музей “Искра” – фондове Документи, Снимки и Вещи на раздел Нова история; Централен Държавен архив – фондове ЦДИА 264, ЦДИА 177 и ДАНРБ 291, фамилен архив на сем. Стайнови). Той включва и материали, които по дефиниция не са архивни: печатни нотни издания, съхранявани в библиотеките на Съюза на композиторите, Националната музикална академия “проф. Панчо Владигеров”, Общинската библиотека “Искра”, Казанлък и в музикалния отдел на Народната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”. В този смисъл Електронният архив на композитора е сборен архив.